Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tietosuojaseloste on tarkistettu viimeksi 7.1.2016

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterin pitäjä

MelbaGroup Oy

Posti- ja käyntiosoite: Annankatu 22 B, 00100 Helsinki

Puhelin: 050 434 3420

Sähköposti: melbamail@melbagroup.com

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jukka Järvinen, 045 132 6144

 1. Rekisterin nimi

MelbaGroup Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Yritys- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään MelbaGroupin olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa tietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteys- ja postitustiedot
 • Yrityksen toimiala
 • Päättäjien ja yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimi
 • Henkilöiden yhteys- ja postitustiedot
 • Titteli, asema sekä operatiivinen vastuualue
 • Tiedot henkilön markkinointiluvista ja -kielloista
 • Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta
 • Yritysten ja henkilöiden ryhmittelytiedot
 • Asiakkuuden tila
 • Asiakkaan kanssa käyty kommunikaatio
 • Muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia tietoja
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään
 • MelbaGroupin itsensä tai MelbaGroupin sidosryhmien tuottamista tiedoista
 • Hakemistopalveluyrityksistä ja muista julkisista rekistereistä
 • Muista asianmukaisista lähteistä
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta MelbaGroupin ja Melbagroupin lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 1. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja reksiteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna MelbaGroupin toimistolle (Annankatu 22 B, 00100 Helsinki). Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite, ja puhelinnumero. Tietoja ei välitetä asiakkaalle sähköpostitse.


 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, häntä pyydetään, ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

 1. Kielto-oikeus

Henkilö voi kieltää MelbaGroupia sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse osoitteeseen melbamail@melbagroup.com tai toimimalla sähköisessä markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla. Mikäli asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin saa hän kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen tarpeellista asiakasviestintää.

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

MelbaGroup pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Voimassa oleva tietosuojaselosta löytyy MelbaGroupin verkkosivuilta muokkauspäivämäärineen.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö haluaa ne poistettavaksi.